logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Projekty

PROJEKT NA PODPORU ČTENÍ

logo Modrý slon

15 žáků naší školy různých ročníků a vzdělávacích programů se zapojilo do projektu na podporu čtení (realizovaným nakladatelstvím Modrý slon).

Projekt probíhal na škole v období od 15. září do 21. října 2011. Hlavním cílem projektu bylo podpořit u začínajících čtenářů prostřednictvím personálních knih samostatné čtení, motivovat je tak k samostatnému čtení.

Učitelé v jednotlivých třídách pozorovali a zaznamenávali reakce dětí na knihy, změny v jejich postoji ke čtení a případně úspěchy a pokroky.

Více informací na: http://www.modryslon.cz/web_cz/

Mgr. Silvie Häuserová
ředitelka školy

PROJEKT OVOCE DO ŠKOL

ovoce do škol

Naše škola se od školního roku 2009/2010 zapojuje do projektu „Ovoce do škol“, vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem. Smlouva o dodávání produktů do škol byla uzavřena s TES Praha, a. s..

Projekt se vztahuje na žáky 1. stupně základní školy, základní školy praktické a základní školy speciální. Dodávané produkty dostanou děti z cílené skupiny zdarma.


PŘÍSPĚVEK Z NADAČNÍHO FONDU EVRAZ 2011

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 se zaměřuje na výchovu a vzdělávání dětí s různým stupněm a formou tělesného postižení, se souběžným postižením více vadami a na žáky s PAS. Nadační fondu EVRAZ podporuje jedince s DMO, proto jsme s paní učitelkou Vandou neváhaly s vypracováním 2 projektů cílených právě na takto handicapované jedince. Oba projekty byly podpořeny.


NADACE OKD

logo Nadace OKD

Správní rada Nadace OKD se rozhodla podpořit náš projekt „Šťastný život s handicapem za spoluúčasti osobních asistentů“ v programu Pro zdraví finanční částkou ve výši 100.000,- Kč.
Příspěvek z Nadačního fondu EVRAZ 2012

logo nadačního fondu Evraz

Nadační fond Evraz byl zřízen za účelem podpory dlouhodobého rozvoje Moravskoslezského kraje, a to zejména projektů ze sociální oblasti, kultury, vědy a vzdělávání, zdravotnictví, sportu a podnikatelského prostředí.


Společné setkání se zástupci NFE

logo nadačního fondu Evraz

Nadační fond Evraz (NFE) byl zřízen v roce 2006 akciovou společností EVRAZ VÍTKOVICE STEEL za účelem podpory dlouhodobého rozvoje Moravskoslezského kraje. Podporuje projekty ze sociální oblasti, kultury, vědy a vzdělávání, zdravotnictví a sportu. Nejvíce pozornosti věnuje podpoře hendikepovaným dětem a mládeži, zejména v oblasti postižení dětskou mozkovou obrnou. Za dobu jeho činnosti získalo více než 170 projektů podporu v celkové hodnotě přibližně 53 miliónů Kč. Mimo tyto projekty podpořil NFE ozdravné a léčebné pobyty dětí z obvodu Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky ve výši téměř 1 mil. Kč.


Partnerství škol Commenius

Partnerství škol Commenius

Od 1.8.2013 je naše škola zapojena do projektu Partnerství škol Comenius v rámci Programu celoživotního učení.

Projekt je nazvaný Uvolněno rytmy.


Projekt Nadace ČEZ – Podpora materiální základny sportu

logo nadace ČEZ

Nadace ČEZ vznikla v roce 2002 jako jedna z prvních firemních nadací v České republice. Každoročně podporuje řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Oranžové schody pomáhají integrovat žáky a studenty se zdravotním handicapem, Oranžová hřiště dávají dětem i dospělým prostor pro sport a hry, Oranžové učebny podporují výuku technických předmětů na základních a středních školách, Podpora regionů dává příležitost rozvoji komunitního života. Oranžové kolo zapojuje do pomoci potřebným veřejnost a Stromy přinesly do měst a obcí novou zeleň. http://www.nadacecez.cz/cs/o-nadaci.html


PROJEKT OSOBNÍ ASISTENCE

logo TEVA

Díky příspěvku společnosti TEVA jsme mohli od 1.1.2015 posílit v naší škole asistenci ve třídě, kde jsou vzděláváni žáci se souběžným postižením více vadami a žáci s poruchou autistického spektra.

Pracovní místo bylo obsazeno paní Darinou Dýčkovou, která pracuje na základě dohody o provedení práce 5 hodin denně.


Nové kompenzační pomůcky – nadace Život dětem

logo Život DĚTEM

V nedávné době se nám podařilo díky nadaci Život dětem získat finanční dar určený na nákup kompenzačních pomůcek pro naše žáky, které velkou měrou přispějí k jejich dalšímu rozvoji.


Hodnocení osobní asistence

logo Nadace ČEZ

Nadace ČEZ podařila v tomto školním roce projekt s názvem „Osobní asistence“.

Projekt byl zaměřen na zajištění osobní asistence pro žáky se souběžným postižením více vadami.


Terapeutický obleček pro synergickou reflexní terapii

logo Nadace ČEZ

Vysoce si ceníme spolupráce s Nadací ČEZ, která opakovaně podpořila naši školu a zařadila do mobilní aplikace EPP - Pomáhej pohybem náš projekt s názvem „Obleček pro synergickou reflexní terapii“ ve výši 40.000,- Kč.


Obědy dětem

logo Drab Foundation

Program Obědy dětem patří ke stěžejním činnostem nadačního fondu Drab foundation.

Ředitelka Základní školy pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 zažádala o finanční příspěvek na úhradu školních obědů pro 15 vytipovaných žáků školy.


Novinky na naší zahradě

logo Opava

Naše zahrada je veliká a dlouhá. Na školní zahradě můžeme hrát různé hry. Konají se tam oblíbené akce EVVO – např. „Badatelství na školní zahradě“.