logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Katalog rizik

Kód typu rizikapoř.č.oblastrizikomožné korupční jednáníPDR=P*Dopatření přijaté k minimalizaci rizika
T12RKR41smluvní vztahyneoprávněná změna nebo nedodržování podmínek uzavřeného smluvního vztahunavýšení ceny, snížení kvality, změna termínu, nedůsledné nebo nekontrolované plnění smlouvy - prospěch jiné osoby428uzavření smlouvy o dílo, objednávka na základě písemní nabídky
2smluvní vztahynevýhodné podmínky při uzavírání smluvního vztahuzvýhodnění jiné osoby na úkor zadavatele414nutnost oslovení více dodavatelů, pečlivé hodnocení nabídek, reference
3smluvní vztahyneuplatnění sankcí u smlouvy o dílozvýhodnění zhotovitele414dodržování náležitostí smlouvy
4smluvní vztahypřevzetí díla v rozporu s podmínkami dodávkyzvýhodnění zhotovitele, dodavatele414nepřevzetí díla v rozporu s podmínkami dodávky, právní pomoc při řešení sporu
T12RKR15veřejné zak.veřejná zakázka bez výběrového řízeníneprovedení výběru dodavatele, oslovování stejného okruhu dodavatelů428dodržování zákona o veřejných zakázkách, realizace veřejné zakázky prostřednictvím elektronického tržiště, případně externí firmou
6veřejné zak.úmyslné rozdělení veřejné zakázky na několik menšíchrealizace dle mírnějších pravidel, případně bez výběrového řízení428předem promyšlený plán nákupu komodit
7veřejné zak.neoprávněné poskytnutí informací o připravované veřejné zakázcesdělení přesnějších nebo úplnějších informací jednomu dodavateli515řídit se etickým kodexem
8veřejné zak.obsah zadávací dokumentace upravován bez zjevné příčinynastavení pravidel tak, aby vyhovoval předem vybranému uchazeči o zakázku515dodržování zákona o veřejných zakázkách, realizace veřejné zakázky externí firmou
9veřejné zak.ovlivňování komise hodnotící podané nabídky k veřejné zakázcečlen komise ovlivní ostatní ve prospěch jednoho uchazeče414výběr vhodných členů komise
10veřejné zak.výběr uchazeče odlišného od doporučení výběrové komisevybrána nabídka jiného uchazeče, který podle komise nebyl doporučen515respektování doporučení komise
11veřejné zak.neoprávněná nebo nepodložená změna plnění veř.zakázkyv průběhu realizace změna termínu, ceny nebo kvality ve prospěch dodavatele414realizace veřejné zakázky prostřednictvím elektronického tržiště, dodržování zákona o veřejných zakázkách
12veřejné zak.neoprávněné použití účel.dotace na investici nedodržením podmínek stanovených poskytovatelemzvýhodnění dodavatele stanovením jiných parametrů investiční akce414důsledné dodržení stanovených podmínek účelové dotace
13veřejné zak.ovlivnění kontrolních plánůpracovník ovlivní provedení kontroly s cílem skrýt pravý stav věci a zvýhodní tím jinou os.428fungování finanční kontroly v organizaci
T12RKR1014informaceúnik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutíposkytnutí informací, které zvýhodní určité osoby, subjekty (může být v obchodních vztazích, pracovně právních vztazích apod.)414dodržování platných předpisů
T12RKR1215financovánípřednostní poskytnutí plateb (úhrady závazků)přednostní úhrada závazku před termínem splatnosti ve prospěch jiné osoby326úhrada závazků dle daných dokladů a jejich následná kontrola
16financováníneoprávněná nebo zkreslující správa pohledáveknevymáhání penále, změna data splatnosti, odkládání vymáhání pohledávky, odpis pohledávky bez předchozího vymáhání313včasné a důsledné vymáhání pohledávek
T12RKR1317řízeníovlivnění plánů kontrolní činnostikontrolní činnost směrována tak, aby určitá osoba byla kontrolována méně často nebo vůbec326efektivní řízení lidských zdrojů, provádění zápisů z kontrolní činnosti
18řízenízadávání nesplnitelných úkolů nebo úkolů extrémně náročnýchovlivnění pracovního výkonu určité osoby s cílem zviditelnění jiných osob méně pracovně schopných326efektivní řízení lidských zdrojů, pracovní náplně, součinnost s metodickým sdružením, týmová práce, pravidelné pohovory se zaměstnanci
T12RKR11119prac.právníobsazení pracovního místa bez výběrového řízenípři zájmu více uchazečů o pracovní místo upřednostněna určitá osoba neprovedením výběrového řízení nebo pohovoru s uchazeči414konkursní řízení, pečlivý výběr zaměstnanců /životopisu, požadované kvalifikace, morálně volních vlastností.../ vždy formou osobního pohovoru za přítomnosti vedoucích pracovníků, dodržování etického kodexu, pracovní smlouva - využití zkušební doby
20prac.právníhodnocení, odměňování podřízených zaměstnancůvedoucí za protislužbu navrhuje peněžní nebo nepeněžní výhody pro určitého zaměstnance515seznámení zaměstnanců s kritérii pro získání mimořádných odměn, průběžné hodnocení pracovních výkonů zaměstnanců, inspekční činnost
21prac.právníúmyslné zamlčení porušení pracovních povinností zaměstnancemkrytí provinění zaměstnance za protislužbu414dodržování právních předpisů, efektivní řízení školy, etický kodex
22prac.právnípřijímání pracovníků z okruhu známých nebo blízkých osobočekávání protislužby za přijetí do pracovního poměru např. bez potřebné kvalifikace a praxe414poměru např. bez potřebné kvalifikace a praxe
23prac.právníneuplatnění sankcí u pracovníků s uzavřenou dohodou o odpovědnostiodpuštění odpovědnosti za škodu nebo zmírnění výše její náhrady326dodržování platných předpisů, náležitostí smluv a dohod / s nutností přihlédnout k okolnostem a způsobu zavinění/
T12RKR11224přísp.na péčinezahájení nebo záměrné prodlužování zahájení správního řízení a vydání rozhodnutí o výši příspěvku na péčizvýhodnění zákonných zástupců dětí za protislužbu (úplatek)326důsledné dodržování pravidel správního řádu
T12RKR11325péče o dětitolerance k nedodržování vnitřních norem dětmi a klientyzvýhodnění dítěte, klienta za poskytnutí úplaty zákonným zástupcem111jednotný přístup při dodržování vnitřních směrnic, řádů, pečlivý výběr zaměstnanců, hospitační činnost, průběžný monitoring
T12RKR1426stravováníúmyslné úpravy stravovacích noremzajištění odběru stravy cizím strávníkům bez úhrady313dosud neřešeno škola nemá školní jídelnu - pouze výdejnu
27stravovánínerespektování výběru dodavatelů potravinupřednostnění dodavatele potravin za protislužbu (věcný úplatek)313dosud neřešeno škola nemá školní jídelnu - pouze výdejnu