logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Školská rada

1. ledna 2006 byla na škole zřízena, podle §167 školského zákona, školská rada.
Školská radu je volena na na období 3 let.

Funkční období školské rady 1. 9. 2021 – 31. 8. 2024

Jednací řád

Školská rada při Základní škole pro tělesně postižené bude vykonávat svou činnost podle §168 Školského zákona a to takto:
  1. Bude se vyjadřovat k návrhům školských vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  2. Schvalovat výroční zprávu o činnosti školy
  3. Schvalovat školský řád a jeho změny
  4. Schvalovat pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách
  5. Podílet se na zapracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  6. Projednávat návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřovat se k rozboru hospodaření a navrhovat opatření ke zlepšení hospodaření
  7. Projednávat inspekční zprávy České školní inspekce
  8. Podávat podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy