logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Program poradenských služeb

Školní poradenské pracoviště na Základní škole pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnost ŠPP je legislativně řízena vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a podpořena vyhláškou č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Aktivity ŠPP na naší škole zajišťuje výchovný poradce a školní metodik prevence.

Pracovníci:

Konzultace probíhá na základě předchozí telefonické domluvy či domluvy prostřednictvím elektronického portálu školy.

Cíle:

Činnosti:

Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP o poradenských činnostech je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a je archivována. Přístup k dokumentaci o žákovi mají pouze zákonní zástupci.