logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

GDPR - informace o zpracování osobních údajů

Dne 25. 5. 2018 vešlo v platnost obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících právních předpisů (dále jen nařízení GDPR).

Obecné informace o zpracování osobních údajů

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedeném případě - vedení dokumentace školy.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Škola v součinnosti se zřizovatelem jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Mgr. Dagmar Součková Mikolášková, tel: +420 234 811 105, mobil: +420 770 153 573, email: gdpr@msmt.cz, dagmar.souckovalmikolaskova@msmt.cz

Konkrétní informace o zpracování osobních údajů

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

Některé výše vymezené údaje se dále předávají na MŠMT a CZVV (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání).