logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

O škole

Charakteristika školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 je příspěvkovou organizací, přímo řízenou MŠMT. Do plného provozu byla uvedena 1. 9. 1995.

Je určena žákům s tělesným postižením, se souběžným postižením více vadami a žákům s autismem, tzn. žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, jejichž vzdělávání upravují §16 školského zákona a vyhláška 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se&n speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od 3. stupně podpory, kteří k nám přicházejí na základě doporučení školského poradenského zařízení.

Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu „Škola pro život“, zpracovaného podle následujících rámcových vzdělávacích programů:

Cílová kapacita školy je v současné době určena na 65 žáků.

Škola je organizována jako devíti třídní se třemi odděleními školní družiny, disponuje školní jídelnou – výdejnou stravy.

Součástí školy je plně vybavená rehabilitace, která zajišťuje komplexní péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Na škole vyvíjí činnost školská rada v rozsahu stanoveném zákonem.

Škola nese statut Fakultní školy UP Olomouc.

Jaké máme priority

Čím jsme výjimeční

Jako škola zaměřená na výchovu a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nabízíme:

Vybavení školy

Bezbariérovost školy je zajištěna výtahem. Výuka probíhá v kmenových třídách prostorově uspořádaných pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, respektujících jejich nároky. Všechny učebny jsou vybaveny moderní počítačovou technikou (interaktivními tabulemi, počítači, notebooky, tablety). Součástí školního zázemí jsou kabinety pro učitele, úložné prostory pro školní pomůcky, šatny, bezbariérové umývárny se sprchou a WC, školní jídelna, sklady a technickoprovozní zázemí, plně vybavená keramická dílna, snoezelen, pohybový sál, posilovna s infrasaunou, školní zahrada s hřištěm i relaxační zónou, bazén a komplexně zařízená rehabilitace, jejíž činnost zajišťuje na smluvním základě zdravotnické zařízení Léčebné a rehabilitační centrum, Opava, ulice Englišova.

Cvičná kuchyň je vybavena nejmodernějším vybavením – drtičkou odpadů, myčkou, elektrickým sporákem s keramickou deskou, speciálním nábytkem, který je přizpůsoben žákům s tělesným postižením, ergonomicky upraveným náčiním.

Oddělení školní družiny využívají pro své aktivity vhodně zařízené prostory školy a herny.

Děti zde pracují podle aktuálního školního vzdělávacího programu. Školní družina zajišťuje také zájmovou činnost žáků.

Na velmi uspokojivé úrovni je technické vybavení školy (kopírka, digitální technika - digitální fotoaparát, kamera, skener; bezdrátový telefon, školní rozhlas, 3D tiskárna aj.).

Za zmínku stojí nadstandardní vybavení celé školy informačními a komunikačními technologiemi s neomezeným připojením k internetu a bohatou škálou výukových programů spolu s interaktivními učebnicemi. K zefektivnění výchovně vzdělávacího procesu nám pomáhá dostatečné množství klasických učebnic a učebních pomůcek. Vše je průběžně modernizováno a obměňováno.

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor tvoří učitelé, vychovatelky a asistenti pedagoga. Kvalitní a profesionální sbor se skládá ze speciálních pedagogů se smyslem pro týmovou práci, s příkladným vztahem a kladným přístupem k postiženým dětem. Vyznačuje se tvůrčí kreativitou, flexibilitou a trvalým zájmem o sebevzdělávání. Na škole pracují výchovní poradci, ICT koordinátoři, koordinátorky ŠVP, koordinátor environmentální výchovy, školní metodik prevence, vedoucí metodického sdružení, správce sítě, správce učitelské a žákovské knihovny.