logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Projekt „S chutí a bez obav do Evropy“

CHORVATSKO (13. – 17. 5. 2024) a SLOVINSKO (20. – 24. 5. 2024)

Obsahem aktivit naplánovaných v těchto zemích je z pohledu:

Náplní naší práce byly především náslechy ve vybraných hodinách různých ročníků, a také aktivní podíl na výuce ve třídě.

Vedle toho probíhaly schůzky se stínovanými učiteli, na nichž jsme společně probírali kurikula svých předmětů, rozvržení do ročníků, podmínky k práci, přípravy na vyučování, didaktické postupy a metody, projektové aktivity žáků, zapojení ICT ve výuce a další témata.

Součástí stínování bylo také poznání fungování partnerské školy, zahrnující prohlídku vnitřních i venkovních školních prostor, seznámení se s chodem školy, financováním, dokumenty, celoročním plánem, způsoby hodnocení žáků, extrakurikulárními aktivitami žáků, podobami spolupráce školy s rodiči a místní komunitou.

Dále jsme rovněž diskutovali podobnosti a odlišnosti školních systémů, rozdíly v náplni práce učitelů i nepedagogických zaměstnanců obou škol či specifika školství v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

qr kod logo projektu