logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Projekt „S chutí a bez obav do Evropy“

V současné době je škola zapojena do projektu s názvem „S chutí a bez obav do Evropy“ registrační číslo 2023-1-CZ01-KA122-SCH-000129627, financovaného z EU v rámci programu ERASMUS+ školní vzdělávání, Klíčová akce 1, Krátkodobé projekty mobilit, Výzva 2023 (KA122-SCH). Doba realizace projektu je 18 měsíců, od 1. 6. 2023 do 30. 11. 2024. Maximální výše schválené grantové podpory činí 75076 EUR.

Program Erasmus+ umožňuje mezinárodní výjezdy a podporuje mezinárodní spolupráci. Přináší inovace do vzdělávání a v účastnících podporuje všeobecný rozvoj dovedností. Obecným cílem programu Erasmus+ je prostřednictvím celoživotního učení podpořit vzdělávání, profesní a osobní rozvoj osob v oblasti vzdělávání v Evropě i mimo ni, a tím přispívat k udržitelnému růstu, kvalitním pracovním místům a sociální soudržnosti, podněcovat inovace a posilovat evropskou identitu a aktivní občanství.

Cílem projektu je získání poznatků v zahraničních školách, vzdělávání se v rozmanitých inovativních výukových metodách a formách práce, terapiích zaměřených na speciální vzdělávací potřeby žáků, seznámení se se speciálními edukačními pomůckami a vybavením a rozvoj jazykových dovedností a digitálních kompetencí pedagogů i žáků.

Dílčími cíli jsou: podpora aktivního občanství s cílem dosáhnout lepšího pochopení Evropské unie a jejich hodnot, posílení evropské identity, utváření vědomí vlastních kulturních hodnot a respektu k rozmanitým kulturám, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace.

V projektu budeme spolupracovat s následujícími zeměmi Evropské unie:

Mgr. Silvie Häuserová
koordinátor projektu
logo projektu