logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Individuální logopedická péče

Komunikace hraje v životě člověka důležitou roli. Umět vyjádřit své potřeby, komunikovat s kamarády, předávat si zážitky a zkušenosti, vstřebávat nové poznatky, vyjádřit svůj vlastní názor, to je jeden ze základních pilířů existence člověka. Jakákoli komunikační bariéra omezuje osobní komfort jedince a může vést k nejrůznějším problémům.

Logopedická péče se na naší škole stala nedílnou součástí.

Velká pozornost je této oblasti věnována v rámci předmětů speciální pedagogické péče.

Logopedická péče probíhá také v modelu individuální logopedické péče formou individuální práce speciálního pedagoga Mgr. Markéty Valentové s vytipovanými žáky prvního i druhého stupně. V časovém harmonogramu byly na tuto činnost vyhrazeny 2 hodiny týdně. K dispozici pro práci jsou místnosti školní družiny.

Náplní individuální logopedické péče bude cvičení orientace v prostoru a orientace na vlastním těle – somatognozie, pravolevé orientace, zdokonalování motoriky mluvidel a nácvik správného dýchání, rozvíjení fonematického sluchu, sluchového a zrakového vnímání, paměti a diferenciace, rytmizace, práce s názorem, popis obrázků a další související aktivity.

V rámci AAK (Alternativní a augmentativní komunikace) nově pracujeme s komunikací DaR - Dorozumívání a ruce. Tato komunikace využívá manuální znaky spolu s mluvenou řečí.

Individuální logopedickou péči zaštiťuje klinický logoped Mgr. Lucie Vavrečková.

Návštěvy logopedky jsou realizovány formou osobních konzultací s Mgr. M. Valentovou na půdě školy.

Řečové vady:

Mgr. M.Valentová – speciální pedagog, logopedický asistent