logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

VOKS

V letošním školním roce začal na naší škole probíhat nácvik alternativní komunikace VOKS. Zkratka VOKS je složena ze začátečních písmen slov Výměnný obrázkový komunikační systém, kdy dítě používá obrázky místo slov. Komunikační systém VOKS nám umožňuje nabídnout dětem, které nekomunikují, smysluplnou nonverbální komunikaci /např. u žáků s poruchami autistického spektra/. Lze ho však s úspěchem aplikovat i u žáků s problémy ve verbální komunikaci /DMO, dysfázie/. Jedná se o jednoduchý systém, který lze zavádět v kterémkoli věku. Jako komunikační prostředek slouží fotografie, obrázek nebo symbol. Základní podmínkou je, aby žák dokázal rozlišovat předměty a věděl, k čemu se jednotlivý předmět používá.

V rámci projektu 5T budeme zavádět systém VOKS u vybraných žáků, po konzultaci s rodiči žáků. V současnosti je VOKS zaváděn u dvou žáků vyššího ročníku speciální třídy. U jednoho z nich tvoří VOKS základ pro komunikaci s okolím a slouží k lepšímu porozumění žákovi. U druhého žáka se jedná o podporu narušené mluvené řeči. Do nácviku komunikace podle VOKS jsem zařadila i žáky v rehabilitační třídě, kteří mají problém s komunikací. U těchto dětí je VOKS zaváděn formou fotografií /rodiny, spolužáků a skutečných předmětů/. Chceme jim tímto umožnit alespoň jistou míru samostatnosti.

Tato forma komunikačního systému žáky zařazené do výuky velice baví a věřím, že se na naše setkání těším nejen já, ale i oni.

Mgr. Markéta Valentová

Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz