logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

Co je to hiporehabilitace

HIPOREHABILITACE (HR) je zastřešující a nadřazený název pro všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň a člověk se zdravotním znevýhodněním/ specifickými potřebami. Hiporehabilitace se dělí do několika disciplín.

HIPOTERAPIE (HT) je metoda fyzioterapie využívající přirozený pohyb koně v kroku jako stimul a rehabilitační prvek. Krok koně se promítá do trojrozměrného pohybu koňského hřbetu, který se stává pro terapii jedinečnou balanční plochou. Cílem je správné zasazení klienta do pohybu kráčejícího koně, dosažení pohybové souhry klienta s pohybem hřbetu koně a jemné koordinace případných změn. Tím dochází k aktivaci ať už retardovaných nebo postižených pohybových programů, které jsou způsobeny poruchou CNS, onemocněním nebo úrazem. Toto programování pohybových vzorů, které, je-li odborně vedeno proškoleným fyzio/ergoterapeutem má významný pozitivní dopad na pohybové funkce klienta.

TROCHA HISTORIE

Pozastavíme se u historických zmínek, které souvisí s historií našich zemí. Jedna z prvních historických zmínek o hipoterapii úzce souvisí s územím Slovenska. Marcus Aurelius /121 – 180 n. l./ ve svém vrcholném díle Hovory k sobě, psaném v letech 171 – 179 n. l. na současném slovenském území v povodí řeky Hron /GRANUS/, při tažení proti Markomanům a Kvádům se zmiňuje o hipoterapii. Druhou osobností, upozorňující na pozitivní působení ježdění na koni, byl osobní lékař císařovny Marie terezie /1770 - 1780/ Van Swieten /1700 - 1772/. Na jeho doporučení královna uherská a česká opravdu tuto metodu využívala. Její letní sídlo, které bylo v Bratislavě – hlavním městě tehdejšího Uherska, bylo možná i z tohoto důvodu rozšířené o velkou a malou francouzskou zahradu s jezdeckou halou.

Další zajímavou zmínkou o hipoterapii, související s historií Slovenska, je údaj z knihy J. M. Hurbana „Ľudovit Štúr – Rospomienky“. Zachycuje ovlivnění Štúrova džení těla ježděním na koni a skutečnost, že velikán našich dějin byl už v 19. století propagátorem využití ježdění na koni pro upevnění zdraví.

K ježdění na koni měl aktivní postoj i první československý prezident T. G. Masaryk, který jezdil na koni do svých 80 let. Svůj pozitivní postoj projevil i výrokem, který zaznamenal Karel Čapek v Hovorech s T. G. Masarykem: „Proč rád jezdím na koni? – protože je to nejrychlejší tělocvik. To se cvičí najednou celé tělo, ruce, nohy, plíce, srdce - jen to zkuste!“


Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz